ÀREES DE TREBALL

DRET CIVIL (contractes i reclamacions)
DRET PROCESSAL
DRET DE SUCCESSIONS (herències, successions i testamentaries)
DRET DE RESPONSABILITAT CIVIL
DRET URBANÍSTIC
DRET PENAL
DRET IMMOBILIARI
DRET ADMINISTRATIU (reclamacions, recursos i judicis contenciosos administratius)
DRET DE FAMÍLIA (separacions, divorcis, mesures cautelars, custòdies i pàtria potestat)
DRET DE LA CONSTRUCCIÓ
DRET DE LA PROPIETAT HORITZONTAL
DRET D’ARRENDAMENTS URBANS (contractes, desnonaments i reclamacions)
DRET FINANCER

 

Top of Page